Regulamin i zasady wynajmu

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM !

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku.. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) wpłacając zadatek-kaucję na konto w wysokości:

  600 ZŁOTYCH

  W tytule przelewu proszę wpisać: nazwisko osoby rezerwującej, termin pobytu i nr telefonu kontaktowego. 
  Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

 3. Wpłata zadatku - kaucji przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on i osoby przebywające z nim w tym terminie przedmiotowy regulamin najmu.
 4. Całą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy lub trzy dni przed przyjazdem - przelew na konto oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail.
 5. Zadatek - kaucja zwracana jest na konto jeden dzień po zakończeniu pobytu, gdy nie wystąpiły żadne zniszczenia lub uszkodzenia.

  Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
  - stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia,
  - interwencji Policji lub Służb porządkowych,
  - w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż liczba zadeklarowana i opłacona.

 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Doba zaczyna się o godz: 17:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).
 8. W przypadku rezerwacji z przedpłatą niestawienie się gościa w ośrodku do godziny 10:00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji oraz możliwością wynajęcia domu innemu gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 9. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami które weszły w życie w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

  Dodatkowo chcemy przekazać Ci kilka informacji:

  Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych.

  Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów / rezerwacja najmu nieruchomości zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą oraz do celów podatkowych i rachunkowych.

  Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  Administratorem Twoich danych jest moja firma Piotr Dawidowicz  i ze mną należy  kontaktować się celu realizacji swoich praw.

 10. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 7 (godz. 17:00)
 11. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 12. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 13. Za zgubienie kluczy z pilotem pobieramy opłatę w wysokości 50 zł.
 14. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 15. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 16. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 17. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domku nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
 18. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 19. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 20. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
 21. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 22. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 23. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 24. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 25. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 26. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 27. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 28. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym.

  Bieżące sprzątanie i odśnieżanie pozostaje w zakresie naszych gości, dom wyposażony jest w odkurzacz i odpowiednie akcesoria do sprzątania.
  Sprzątanie domu jest wliczone w cenę najmu pod warunkiem, że zostanie on oddany w następującym standardzie:
  - odkurzone podłogi,
  - umyte naczynia kuchenne, garnki, szkło i inne przybory kuchenne,
  - opróżniona z żywności lodówka
  - śmieci wyniesione do kubłów na zewnątrz,
  - umyta płyta grzewcza oraz kuchenka w kuchni,
  - otoczenie zewnętrzne domu oczyszczone z ewentualnych śmieci,
  - wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują się na swoich miejscach,
  - ściągnięta pościel przed wyjazdem.

  Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty 300 zł w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.

 29. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 30. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu.
 31. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 32. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 33. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
©  Chatka u Dawka 2013 - 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram